Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto udělujete souhlas společnosti Event Architects s.r.o, se sídlem K Lánu 561/8, Praha 6, 160 00 IČ: 05647274, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268267 (dále jen “Správce”), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen “Nařízení“) zpracovávala níže uvedené osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto souhlasu. Tento Váš souhlas je právním základem pro to, aby správce zpracovával Vaše osobní údaje dle podmínek uvedených v tomto souhlasu.

 

Tento souhlas a Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně, tj. bez povinnosti je poskytnout.

 

Tento svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, a to zasláním emailu na atelier@eventarchitects.cz. Odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním; odvolání tohoto souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je tento souhlas.

 

Zpracovávané osobní údaje (dále též jen „osobní údaje“) jsou:

 

  • jméno, příjmení, email, telefonní číslo, název společnosti, obrazové a zvukové záznamy z akcí správce

Tímto souhlasem udělujete správci souhlas k tomu, aby zpracovával Vaše osobní údaje k těmto účelům:

Jméno, příjmení, email, telefonní číslo, název společnosti o je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání obchodních sdělení a informací o akcích pořádaných správcem a generování příslušné korespondence v souvislosti s účastí Vaší osoby na těchto akcích.

 

Účastníci akcí správce tímto souhlasem dále udělují správci souhlas s bezplatným pořízením a využitím obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového a/nebo zvukového záznamu, přenosu či reprodukce akce správce,  takto získané osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovávat za účelem tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství/záznamu, tak i pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části akce v souvislosti se správcem a/nebo jeho vlastní propagace.

 

Tímto souhlasem udělujete správci souhlas k tomu, aby uchovával a jinak zpracovával Vaše osobní údaje po dobu 10ti let od udělení souhlasu.

 

Vaše osobní údaje nebude správce poskytovat třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je to stanoveno právním předpisem, a s výjimkou případů uvedených v tomto souhlasu. Tímto souhlasem udělujete správci souhlas s předáním nebo zpřístupněním Vašich osobních údajů osobám poskytujícím služby správci, např. právní služby, služby v oblasti údržby a rozvoje IT systémů správce, popřípadě dalším poskytovatelům servisních, komunikačních a zpracovatelských softwarů a aplikací, při jejichž užití dochází ke zpracování osobních údajů třetími osobami (poskytovateli těchto aplikací). Poskytovatelé těchto služeb a aplikací však mohou nakládat s osobními údaji jen v rozsahu nezbytném pro poskytnutí služby správci (tyto osoby nemohou využít osobní údaje pro svoji vlastní potřebu);  u daných aplikací a osob je zajištěna ochrana osobních údajů tak, jak je vyžadována právními předpisy ve vztahu ke správci.

 

Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů správcem máte tato práva:

  • právo na přístup k Vašim osobním údajům

  • právo na opravu Vašich osobních údajů

  • právo na výmaz Vašich osobních údajů

  • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů

  • právo na přenositelnost Vašich osobních údajů

  • právo vznést námitku

  • právo podat stížnost u dozorového orgánu a právo na soudní ochranu

  • právo obdržet od správce oznámení a informace

 

Uvedená práva můžete uplatnit zasláním svého požadavku na emailovou adresu atelier@eventarchitects.cz

 

Nakládání s osobními údaji se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – „GDPR“, které je účinné od 25. května 2018, a příslušnými právními předpisy České republiky; v těchto předpisech můžete nalézt řešení dalších otázek a další práva a povinnosti správce a subjektu údajů při nakládání s osobními údaji. Další informace týkající se nakládání správce s osobními údaji (včetně způsobu zpracování a ochrany osobních údajů) jsou obsaženy v informaci správce o zpracování osobních údajů, dostupné na internetových stránkách správce www.eventarchitects.cz.